Par mums
KĻŪT PAR BIEDRU
Statūti

Sabiedriskās organizācijas Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA ) statūti
(2005. gada 29. decembra redakcija)


Apstiprināti 2005.gada 29.decembra Ārkārtas biedru sapulcē

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. „Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska biedrība, kas nodibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, turpmāk tekstā – „Likumdošana”, un šiem Statūtiem.

1.2. Biedrības nosaukums ir – „Latvijas Datortehnoloģiju asociācija”, turpmāk tekstā – „LDTA”. Starptautiskajās attiecībās LDTA var lietot tās nosaukuma tulkojumus attiecīgajās valodās.

1.3. LDTA uz brīvprātības un līdztiesības principiem apvieno juridiskas personas, kas veic datortehnikas ražošanu, informatīvo tehnoloģiju produktu realizēšanu, konsultēšanu un servisa pakalpojumu sniegšanu, turpmāk tekstā – informatīvās tehnoloģijas, atbalsta LDTA mērķus un darbību, kā arī akceptē šos Statūtus.

1.4. LDTA savā darbībā ievēro Likumdošanu un šos Statūtus. LDTA ir juridiskas personas statuss. Tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības, uzņemties pienākumus un slēgt darījumus, kā arī būt par prasītāju un atbildētāju tiesā, arbitrāžā vai šķīrējtiesā. Tai ir patstāvīga bilance, norēķinu un citi konti bankās, zīmogs ar savu nosaukumu un simbolika.
1.5. LDTA simbolikā ir attēloti četri lielie burti „LDTA”. LDTA var lietot tās simbolikas krāsainu un melnbalto attēlu, grafisko attēlu un kontūrzīmējumu.
1.6. LDTA atbild par savām saistībām ar visu savu mantu, uz kuru saskaņā ar Likumdošanu var vērst piedziņu. Valsts neatbild par LDTA saistībām un, savukārt, LDTA neatbild par valsts saistībām.

1.7. LDTA neatbild par savu biedru saistībām un, savukārt, LDTA biedri neatbild par LDTA saistībām.

1.8. LDTA ir tiesības būt par dibinātāju un biedru (dalībnieku) citās biedrībās, nodibinājumos un komercsabiedrībās.

2. Mērķis, uzdevumi un darbības metodes
2.1. LDTA mērķis ir apvienot Latvijas datortehnoloģiju lietpratējus sabiedriskai darbībai, sakārtot un nostabilizēt Latvijas informatīvo tehnoloģiju tirgu, sekmēt tikai augstas kvalitātes datortehnikas produkcijas ražošanu, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, kā arī pārstāvēt savu biedru un nozares intereses.
2.2. LDTA uzdevumi ir:

1) sekmēt LDTA biedru darbības kvalitatīvu izaugsmi, veicināt sadarbību biedru vidū, uzlabot koleģialitāti, veidot nozares informatīvo bāzi, kā arī veicināt informatīvo tehnoloģiju apmācību Latvijā;
2) radīt LDTA biedriem kvalitatīvas izaugsmes iespējas;
3) veicināt informatīvo tehnoloģiju informācijas pieejamību sabiedrībai;
4) izteikt savus priekšlikumus informatīvo tehnoloģiju nozares tiesiskajai pilnveidošanai;
5) sadarbojoties ar informatīvo tehnoloģiju nozari pārstāvošām nevalstiskām organizācijām ārvalstīs, radīt iespēju savstarpējai un vispusīgai informācijas apmaiņai par informatīvajām tehnoloģijām Latvijā un ārvalstīs.
6) publiski paust savu viedokli par aktuāliem un problemātiskiem ar informatīvajām tehnoloģijām saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem, rūpēties par tiesisko normu ievērošanu informatīvo tehnoloģiju tirdzniecības jomā;
7) nodrošināt LDTA biedrus ar informāciju par informatīvo tehnoloģiju tirgus tendencēm un informatīvo tehnoloģiju nozares aktualitātēm;
8) informatīvo tehnoloģiju nozares un tirgus izpēte un analīze.
2.3. LDTA darbības metodes ir:
1) sadarbība ar Latvijas un ārvalstu demokrātiskām organizācijām, uzņēmējiem (komersantiem) un uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām), kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.
2) LDTA biedru pārstāvēšana starptautiskās attiecībās;
3) iesaistīšanās likumdošanas un izpildvaras darba grupās, ja tajās aplūkojamie jautājumi skar informatīvo tehnoloģiju nozari un darba grupu vadība tam piekritusi;
4) ekspertu grupu veidošana ar informatīvajām tehnoloģijām saistītu aktuālu jautājumu risināšanai;
5) profesionālās darbības standartu izstrādāšana un popularizēšana informatīvās tehnoloģijas prakses un tirdzniecības jomā;
6) LDTA biedru diskusiju formu organizēšana veicinot profesionālās un komerciālās informācijas apmaiņu;
7) mērķtiecīga sabiedrības saziņas līdzekļu piesaistīšana informatīvo tehnoloģiju popularizēšana, kā arī informatīvās literatūras izdošana un izplatīšana;
8) jebkura cita darbība, ar kuru ir iespējams tiesiski sasniegt LDTA mērķus.

3. Biedri

3.1. LDTA biedri ir LDTA dibinātāji un juridiskas personas, kas Likumdošanā un statūtos noteiktā kārtībā uzņemtas LDTA pēc tās dibināšanas.
Par LDTA biedru var būt jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas nodarbojas ar datortehnikas un programmatūras ražošanu, tirdzniecību un servisu, atzīst šos Statūtus, atbalsta LDTA mērķus un sekmē LDTA darbību.
3.2. Par LDTA biedru var kļūt šajos Statūtos noteiktā kārtībā, iesniedzot LDTA rakstveida iesniegumu, kam pievienotas divu LDTA biedru atsauksmes un samaksājot iestāšanās maksu. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LDTA Padome.
3.3. Lēmumu par iesniedzēja uzņemšanu par LDTA biedru pieņem LDTA Padome kārtējā sēdē. Atteikumu uzņemt par LDTA biedru var izskatīt kārtējā LDTA Biedru sapulce.
3.4. LDTA Padome par īpašiem nopelniem un ieguldījumu informatīvo tehnoloģiju nozares attīstībā var piešķirt LDTA Goda biedra nosaukumu gan LDTA biedram, gan jebkurai citai, tai skaitā fiziskai personai, kuras darbība vai profesionālās intereses ir saistītas ar informatīvo tehnoloģiju nozari.
LDTA Goda biedrs ir tiesīgs piedalīties visās LDTA biedru sapulcēs, Padomes un Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām, kā arī viņam ir visas citas LDTA biedru tiesības, izņemot tiesības izvirzīt savu kandidatūru ievēlēšanai LDTA institūcijās.
LDTA Goda biedrs ir atbrīvots no iestāšanās maksas un biedru naudas maksāšanas.

3.5. LDTA biedriem ir tiesības:

1) piedalīties LDTA darba organizēšanā un darbībā;
2) izrādīt savu iniciatīvu LDTA mērķu sasniegšanā, tai skaitā, izsakot savus uzskatus, izvirzot savus priekšlikumus un piedaloties izvirzīto priekšlikumu apspriešanā;
3) piedalīties LDTA Biedru sapulcēs, Padomes un Valdes sēdēs;
4) izvirzīt kandidātus darbībai LDTA institūcijās un piedalīties to apstiprināšanā amatā;
5) iesniegt Padomei un Valdei priekšlikumus un ierosinājumus par LDTA statūtu grozījumiem vai papildinājumiem, kā arī par Padomes un Valdes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem;
6) saņemt informāciju par LDTA darbību;
7) lūgt un saņemt LDTA aizstāvību un atbalstu;
8) LDTA Biedru sapulces, Padomes un Valdes noteiktā kārtībā izmantot LDTA īpašumu;
9) brīvi izstāties no LDTA.

3.6. LDTA biedru pienākumi ir:

1) ievērot un godprātīgi pildīt Statūtus, Biedru sapulces, Padomes un Valdes lēmumus;
2) neveikt darbības, kas būtu vērstas pret LDTA vai pret atsevišķu tās biedru;
3) neizpaust LDTA biedru komercnoslēpumus vai informāciju, kuru Padome vai Valde noteikusi par LDTA svarīgu un neizpaužamu;
4) piedalīties LDTA darbībā;
5) pildīt LDTA uzticētos pienākumus;
6) pienācīgi maksāt biedru naudu.

3.7. Savas tiesības piedalīties LDTA pārvaldē, balsot un ievēlēt savus pārstāvjus amatā, LDTA biedri realizē LDTA Biedru sapulcē. LDTA Biedru sapulcē katram LDTA biedram ir viena balss.
3.8. LDTA biedrus LDTA pārstāv fiziskas personas – LDTA biedru amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai rakstiski pilnvarotas citas personas.
3.9. LDTA darbības nodrošināšanai un sekmēšanai LDTA biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu un ikmēneša biedru naudu, kuru apjomu un maksāšanas kārtību nosaka LDTA Padome.
LDTA biedram izstājoties no LDTA, samaksātā iestāšanās maksa un biedru nauda netiek atmaksāta.
3.10. LDTA biedrs ir tiesīgs jebkurā laikā izstāties no LDTA, iesniedzot Valdē rakstisku iesniegumu, kas adresēts Padomei.

3.11. LDTA biedrs var tikt izslēgts no LDTA, ja:

1) tas neievēro vai nepilda Statūtus, vai tā rīcība ir pretrunā ar Statūtiem, kā arī ja tas bez pamatota iemesla nepilda vai atsakās pildīt LDTA Biedru sapulces, Padomes vai Valdes lēmumus;
2) tā rīcība kaitē LDTA mērķiem un interesēm;
3) tas kavē lēmumu izpildi vai nodara zaudējumus LDTA;
4) tas ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus nemaksā biedru naudu;
5) tas ir likvidēts vai citādi izbeidzis savu darbību.

3.12. Lēmumu par LDTA biedra izslēgšanu pieņem LDTA Padome, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad kļuvis zināms kāds no 3.11.punktā minētajiem apstākļiem.
3.13. LDTA rakstiski informē izslēdzamo biedru ar ierakstītu vēstuli par Padomes sēdes laiku un vietu ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas iepriekš, vienlaikus pieprasot novērst iepriekšminēto pārkāpumu.
3.14. Ja izslēdzamais LDTA biedrs neierodas vai atsakās ierasties sēdē, lai sniegtu paskaidrojumus, LDTA Padome šo jautājumu izskata bez viņa klātbūtnes. Ja LDTA biedrs tiek izslēgts no LDTA, tad viņam par šo lēmumu un tā pamatojumu paziņo rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc šī lēmuma pieņemšanas. LDTA Padomes izslēgtajam LDTA biedram ir tiesības apstrīdēt LDTA Padomes lēmumu kārtējā LDTA Biedru sapulcē.

4. LDTA organizatoriskā struktūra un Biedru sapulce

4.1. LDTA pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce, Padome un Valde. Biedru sapulce ir LDTA augstākā lēmējinstitūcija. Padome ir LDTA pārraudzības institūcija, kas pārstāv LDTA biedru intereses Biedru sapulču starplaikā un šajos Statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību. Valde ir LDTA izpildinstitūcija, kas vada LDTA darbību Biedru sapulču starplaikos un pārstāv LDTA.

4.2. LDTA Biedru sapulces tiek sasauktas Valdes atrašanās vietā vai citā, Padomes vai Valdes noteiktā vietā. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas Biedru sapulces.

4.3. Kārtējo Biedru sapulci sasauc Valde katru gadu, ne vēlāk kā līdz 31.martam, nosakot tās darba kārtībā iekļaujamos jautājumus, sasaukšanas laiku un vietu.

4.4. Ārkārtas Biedru sapulci sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai arī, ja to pieprasa Padome, Revidents vai vismaz 1/10 (viena desmitdaļa) LDTA biedru. Pieprasījumā jāuzrāda ārkārtas Biedru sapulces sasaukšanas iemesli un vēlamā darba kārtība. Valdei ārkārtas Biedru sapulce jāsasauc 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas, ievērojot 4.5.punktā noteikto rakstiskā paziņojuma izsūtīšanas termiņus.

4.5. Par LDTA kārtējo un ārkārtas Biedru sapulču sasaukšanu, tās norises vietu, laiku un darba kārtību LDTA Valde izsūta LDTA biedriem rakstisku paziņojumu ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienu) dienu pirms LDTA Biedru sapulces norises dienas. Paziņojumam pievieno Biedru sapulcē izskatāmos dokumentus un lēmumu projektus. Informācija LDTA biedriem var tikt nosūtīta pa pastu, ar kurjeru, nododot to personīgi, nosūtot elektroniski vai pa faksu.

4.6. Ja Valde nav sasaukusi Biedru sapulci šajos Statūtos noteiktajā termiņā un kārtībā, tad LDTA Biedru sapulci patstāvīgi sasauc Padome, Revidents vai tie LDTA biedri, kuri ir rakstveidā pieprasījuši LDTA Biedru sapulces sasaukšanu.

Minētajos gadījumos LDTA Biedru sapulces sasaucējs nosaka sapulces darba kārtību un ievēro šajos Statūtos noteikto LDTA Biedru sapulces sasaukšanas kārtību.

4.7. Vienīgi LDTA Biedru sapulce:

1) apstiprina LDTA Statūtus, izdara tajos grozījumus un papildinājumus;
2) ievēl un pirms termiņa atbrīvo no pienākumu pildīšanas revidentu;
3) apstiprina LDTA gada pārskatu;
4) pieņem lēmumus par LDTA reorganizāciju, darbības izbeigšanu un turpināšanu;
5) apstiprina un izdara grozījumus instrukcijās, kuras savā darbībā jāievēro LDTA revidentam un likvidatoriem.

4.8. LDTA Biedru sapulce lemj par jebkuru citu LDTA darbībai svarīgu jautājumu, ja to pieprasa Padome vai Valde, kā arī izlemj visus citus jautājumus, kuru izskatīšana pārsniedz citu LDTA institūciju kompetenci.
4.9. LDTA Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LDTA biedri. Katram LDTA biedram ir viena balss. LDTA biedram nav balsstiesību, ja sapulce lemj par darījumu noslēgšanu ar šo LDTA biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo LDTA biedru.
4.10. LDTA Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā ir pārstāvēti vairāk par 1/2 (vienu pusi) no visiem LDTA biedriem. Gadījumā, ja šo Statūtu 4.5.punktā noteiktā kārtībā sasaukta LDTA Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 15 (piecpadsmit) dienu laikā tiek sasaukta atkārtota LDTA Biedru sapulce ar to pašu darba kārtību, kas ir lemttiesīga visos darba kārtības jautājumos, neatkarīgi no pārstāvēto LDTA biedru skaita, bet tikai tad, ja LDTA Biedru sapulcē piedalās vismaz 2 (divi) LDTA biedri. Atkārtotā LDTA Biedru sapulce tiek izziņota LDTA biedriem rakstiski, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms atkārtotās sapulces norises dienas.
4.11. LDTA Biedru sapulci atklāj un vada Valdes priekšsēdētājs (valdes loceklis), ja sapulce neievēlē citu sapulces vadītāju. Pēc atklāšanas LDTA Biedru sapulce ievēl protokolistu un 2 (divus) no klātesošajiem LDTA biedriem, kuri apliecinās sapulces protokola pareizību.
4.12. LDTA Biedru sapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, izņemot šādus LDTA Biedru sapulces lēmumus, kuri ir spēkā vienīgi tad, ja tie pieņemti ar ne mazāk kā 4/5 (četru piektdaļu) klātesošo LDTA biedru balsu vairākumu:

1) par LDTA reorganizāciju;
2) par LDTA darbības izbeigšanu un turpināšanu.
LDTA Biedru sapulces lēmumi ir saistoši LDTA biedriem, Padomei, Valdei, Valdes priekšsēdētājam un Revidentam.

4.13. Balsošana LDTA Biedru sapulcē notiek atklāti, ja sapulce nepieņem motivētu lēmumu par citādu balsošanas kārtību. Sapulce patstāvīgi nosaka citus, šajos Statūtos nereglamentētus, ar balsošanu saistītus procedūras jautājumus.
4.14. LDTA Biedru sapulces gaita ir jāprotokolē. Protokolā fiksē balsojumus par visiem sapulces lēmumiem un norāda balsu sadalījumu katrā lēmumā. LDTA Biedru sapulces protokolus paraksta tās vadītājs, sapulces ievēlētais protokolists un 2 (divi) klātesošo LDTA biedru pārstāvji.

 

5. LDTA Padome

5.1. LDTA Padome ir LDTA pārraudzības institūcija, kas pārstāv LDTA biedru intereses Biedru sapulču starplaikā un šajos Statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību.
5.2. LDTA Padomi veido LDTA Biedru pārstāvji – LDTA biedru amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai rakstiski pilnvarotas citas personas.
5.3. Darbībai LDTA Padomē katrs LDTA biedrs vienlaicīgi var nozīmēt ne vairāk kā 3 (trīs) pārstāvjus, no kuriem Padomes sēdēs katru LDTA biedru var pārstāvēt ne vairāk kā 1 (viens) pārstāvis. LDTA biedru Padomes sēdē pārstāvošais pārstāvis šo statūtu kontekstā uzskatāms par Padomes locekli. LDTA Padomes locekļu skaits ir atbilstošs LDTA biedru skaitam Padomes sēdes sasaukšanas brīdī.
5.4. LDTA biedri rakstiski paziņo LDTA valdei par saviem nozīmētajiem pārstāvjiem darbībai LDTA Padomē katru gadu līdz 15.janvārim, kā arī ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pārstāvja nozīmēšanas vai nomaiņas.
5.5. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. To sanākšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka Padome vai Padomes uzdevumā – Valde.
5.6. Par Padomes sēdēm Valde rakstiski paziņo visiem LDTA biedriem un to nozīmētajiem pārstāvjiem Padomē vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš.
5.7. Padome, revidents vai LDTA biedru nozīmētie pārstāvji Padomē, kas pārstāv vismaz 1/10 (vienu desmito) daļu LDTA biedru, var pieprasīt Valdei sasaukt Padomes sēdi ar pieprasītāja noteiktu darba kārtību.
5.8. LDTA Padome veic šādus uzdevumus:

1) pārrauga LDTA valdes darbu, lai LDTA lietas tiktu kārtotas saskaņā ar Likumdošanu, Statūtiem un LDTA Biedru sapulces lēmumiem;
2) uzņem un izslēdz LDTA biedrus;
3) piešķir LDTA Goda biedra statusu;
4) izstrādā un apstiprina LDTA darbības programmu;
5) izstrādā LDTA Statūtu grozījumus un papildinājumus;
6) nodrošina LDTA Biedru sapulces lēmumu izpildi;
7) ievēl un atceļ no amata LDTA valdes locekļus un, nosaka tiem atlīdzību;
8) no LDTA valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un atceļ to no amata;
9) apstiprina LDTA iestāšanās maksu un biedru maksu un to maksāšanas kārtību;
10) apstiprina un groza instrukcijas, kuras savā darbībā jāievēro LDTA Valdei un likvidatoriem;
11) izlemj jautājumus par LDTA teritoriālo un citas struktūrvienību izveidošanu un apstiprina struktūrvienību nolikumu, kas nosaka to darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LDTA;
12) var lemt par pārstāvju izvirzīšanu un pilnvarošanu LDTA interešu pārstāvēšanai valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās, komercsabiedrībās (uzņēmumos), kā arī ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
13) izlemj jautājumus par LDTA līdzdalību citās biedrībās un nodibinājumos;
14) izlemj jautājumus par komercsabiedrību dibināšanu un par līdzdalību citās komercsabiedrībās;
15) izlemj jebkurus citus LDTA darbības jautājumus, kuri nav nodoti vienīgi LDTA Biedru sapulces vai Valdes kompetencē.

5.9. Padomei ir šādas tiesības:

1) Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Valdes pārskatu par LDTA stāvokli un iepazīties ar visām Valdes darbībām;
2) Padomei ir tiesības pārbaudīt LDTA reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un visu
mantu;
3) Padome var uzticēt pārbaudi kādam no saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam;
4) Padomei ir tiesības sasaukt LDTA Biedru sapulci vai uzdot to sasaukt Valdei, ja to prasa LDTA intereses;

5.10. Padomes piekrišana Valdes rīcībai ir nepieciešama šādu LDTA svarīgu jautājumu ierosināšanā un izlemšanā:

1) civiltiesisku darījumu slēgšanā, kas pārsniedz LDTA Biedru sapulces vai Padomes noteikto darījumu slēgšanas kompetenci un finansu līdzekļu izmantošanas ierobežojumus;
2) paraksta tiesību piešķiršanā uz LDTA finanšu dokumentiem;
3) jautājumos par nekustamā īpašuma iegādi, atsavināšanu, dāvināšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām un/vai ieķīlāšanu;
4) jautājumos par galvojumu un komercķīlu došanu LDTA saistību nodrošināšanai.

5.11. Padomes sēdes ir atklātas LDTA Biedriem un tās vada Padomes ievēlēts Padomes loceklis vai Valdes priekšsēdētājs (valdes loceklis).
5.12. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās LDTA biedru nozīmētie pārstāvji Padomē, kas pārstāv vairāk nekā 1/2 (vienu pusi) no LDTA biedriem. Katram Padomes loceklim Padomes sēdē ir viena balss.
5.13. Padome lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Aizklāts balsojums notiek, ja to pieprasa vismaz 5 (pieci) Padomes locekļi.
5.14. Padomes sēdes protokolē Padomes nozīmēta persona. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Padomes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu. Padomes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Padomes locekļi.
5.15. Nepieciešamības gadījumā Padomes sēde var tikt noturēta, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Visiem LDTA Biedriem un to nozīmētajiem pārstāvjiem Padomē elektroniski izsūta Padomes sēdes dienas kārtību un lēmumu projektus katrā darba kārtības jautājumā. LDTA biedru nozīmētie pārstāvji Padomē 2 (divu) dienu laikā ar faksa sūtījumu vai elektroniski paziņo Valdei par savu balsojumu katrā jautājumā. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso LDTA biedru nozīmētie pārstāvji Padomē, kas pārstāv vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no LDTA biedriem. Šādi pieņemtos Padomes lēmumus noformē rakstiski.

 

6. LDTA Valde

6.1. LDTA Valde ir LDTA izpildinstitūcija, kas vada LDTA darbību Biedru sapulces starplaikos un organizē Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv LDTA.
6.2. LDTA Valdi ievēl LDTA Padome vai Biedru sapulce 1 (viena) vai 3 (trīs) valdes locekļu sastāvā uz 1 (vienu) gadu. Par LDTA valdes locekli var būt tikai persona, kuras zināšanas, prasmi un piemērotību amatam atzinusi Padome vai Biedru sapulce.
6.3. Katrs LDTA Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt LDTA atsevišķi.
6.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par LDTA Padomes noteiktu atlīdzību. Līgumu ar Valdes locekli slēdz LDTA Padomes pilnvarots Padomes loceklis.
6.5. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. To sanākšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka Valde.
6.6. Padome vai revidents var pieprasīt sasaukt Valdes sēdi ar pieprasītāja noteiktu darba kārtību.
6.7. LDTA Valde:

1) vada, pārzina un koordinē LDTA darbu;
2) sasauc LDTA Biedru sapulci un nodrošina tās lēmumu izpildi;
3) koordinē LDTA Padomes sēdes sasaukšanu pēc Padomes locekļu pieprasījuma un nodrošina Padomes lēmumu izpildi;
4) ir tiesīga publiski izplatīt informāciju LDTA vārdā, izņemot gadījumus, kad LDTA Biedru sapulce vai Padome ir noteikusi konkrētas informācijas publiskošanas aizliegumu;
5) lemj par pārstāvju izvirzīšanu un pilnvarošanu LDTA interešu pārstāvēšanai valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās, komercsabiedrībās (uzņēmumos), kā arī ārvalstu un starptautiskajās organizācijās, izņemot gadījumus, kad LDTA Biedru sapulce vai Padome ir apstiprinājusi citu LDTA pārstāvi;
6) lemj par civiltiesisku darījumu slēgšanu, izņemot tos, kuri ir LDTA Biedru sapulces vai Padomes kompetencē un ievērojot to noteiktos darījumu slēgšanas un finansu līdzekļu izmantošanas ierobežojumus;
7) atbild par LDTA lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti saskaņā ar Likumdošanu;
8) var piešķirt paraksta tiesības uz LDTA finanšu dokumentiem, pamatojoties uz Padomes lēmumu;
9) sagatavo un iesniedz LDTA Biedru sapulcei vai Padomei priekšlikumus par LDTA darbību.
10) izlemj jebkurus citus LDTA darbības jautājumus, kuri nav nodoti vienīgi LDTA Biedru sapulces un Padomes kompetencē.
6.8. Valdei ir pienākums sasaukt ārkārtas LDTA Biedru sapulci, ja to pieprasa Padome, revidents vai vismaz 1/10 (viena desmitdaļa) LDTA biedru.
6.9. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā 1/2 (viena puse) no Valdes locekļiem. Katram Valdes loceklim Valdes sēdē ir viena balss.
6.10. Valde lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.

 

7. LDTA finanšu līdzekļi un īpašums

7.1. LDTA finanšu līdzekļus veido:

1) iestāšanās maksa un biedru maksa;
2) fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
3) ienākumi no uzņēmējdarbības (komercdarbības) un citas saimnieciskās darbības;
4) citas, ar Likumdošanu neaizliegtas, iemaksas.

7.2. LDTA īpašums un finanšu līdzekļi izlietojami tās mērķu un uzdevumu realizēšanai Statūtos noteiktā kārtībā un tos nedrīkst sadalīt starp LDTA biedriem.
7.3. Lēmumu par LDTA finanšu līdzekļu izlietošanu pieņem Valde LDTA Biedru sapulces un Padomes noteiktajos ietvaros.

7.4. LDTA finanšu dokumentus par jebkuru operāciju veikšanu ar LDTA banku kontos esošajiem LDTA finanšu līdzekļiem paraksta Valdes loceklis, ievērojot LDTA Biedru sapulces un Padomes noteiktos darījumu veidus un limitus.

 

8. Revīzijas institūcija

8.1. LDTA revīzijas institūcija ir revidents, kas veic LDTA finanšu un saimnieciskās darbības kontroli un kuru ievēl LDTA Biedru sapulce uz 1 (vienu) gadu.

8.2. Par LDTA revidentu var būt tikai zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība vai persona, kuras zināšanas, prasmi un piemērotību amatam apliecina attiecīgi dokumenti. Revidents nevar būt LDTA biedrs, Padomes vai esošie un iepriekšējā sastāva Valdes loceklis.

8.3. LDTA revidents:

1) veic LDTA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
2) sniedz atzinumu par LDTA gada pārskatu;
3) izvērtē LDTA grāmatvedības un lietvedības darbu;
4) sniedz ieteikumus LDTA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai;
5) neizpauž LDTA konfidenciālo formāciju.

8.4. Revidents veic revīziju LDTA Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Revidents ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no LDTA institūcijām un biedriem visus revīzijai nepieciešamos dokumentus un citas ziņas.
8.6. Biedru sapulce apstiprina LDTA gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
8.7. Revidentam ir tiesības pieprasīt ārkārtas LDTA Biedru sapulces sasaukšanu, ja LDTA intereses ir apdraudētas, ja kāds no LDTA Valdes locekļiem ir pārkāpis savas pilnvaras.

 

9. LDTA reorganizācija un darbības izbeigšana

9.1. LDTA var reorganizēt Likumdošanā noteiktajā kārtībā, ja LDTA Biedru sapulcē par to nobalso ne mazāk kā 4/5 (četras piektdaļas) no klātesošajiem LDTA biedriem.
9.2. LDTA darbību var izbeigt ar LDTA Biedru sapulces lēmumu, ja par to nobalso ne mazāk kā 4/5 (četras piektdaļas) no klātesošajiem LDTA biedriem, vai citos Likumdošanā noteiktos gadījumos. LDTA darbība tiek izbeigta Likumdošanā noteiktajā kārtībā.
9.3. LDTA likvidācija ir pabeigta, kad tās darbības izbeigšana ir reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistra iestādē – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.