Kļūt par biedru
KĻŪT PAR BIEDRU
Kļūt par biedru

Lejuplādējiet iesniegumu:
IESNIEGUMS [.doc]
No LDTA statūtiem Rīgā, 2000.gada aprīlis

1. Par LDTA biedru (turpmāk – biedrs) var būt ikviena Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība vai reģistrēts uzņēmējs, kas nodarbojas ar datortehnikas ražošanu un citu šo statūtu l. punktā minēto uzņēmējdarbību un kas atzīst šos statūtus, atbalsta un sekmē LDTA darbību.

2. Katram biedram Sapulcē un Valdē ir viena balss.

3. LDTA biedra kandidāts jeb asociētais biedrs var būt jebkura fiziska persona, kura ir gatava jebkādā veidā atbalstīt organizāciju, palīdzēt tās mērķu realizācijā un kuras profesionālās intereses vai darbība ir saistītas ar informatīvajām tehnoloģijām.

4. Valde ar lēmumu var piešķirt Goda biedra nosaukumu par īpašiem nopelniem un ieguldījumu LDTA darbā kā biedram, tā asociētajam biedram vai citai personai, kura saistīta ar profesionālās intereses vai darbība saistīta ar informātikas tehnoloģijām.

5. LDTA biedrus – juridiskās personas – pārstāv un realizē to biedru tiesības un pienākumus tās augstākā amatpersona vai rakstiski pilnvarota cita persona.

6. LDTA par biedru var iestāties uz Valdei adresēta iesnieguma pamata. Iesniegumam ir jāpievieno divu esošo biedru atsauksme. Lēmumu par iesniedzēja uzņemšanu pieņem Valde kārtējā sēdē saskaņā ar šo statūtu 46. punktu.

7. LDTA biedrs un asociētais biedrs ir tiesīgs katrā laikā brīvprātīgi izstāties no LDTA, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valdei. Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas datuma Valdē, biedram un asociētajam biedram ir jānokārto visas saistības ar LDTA.

8. LDTA biedra pienākumi:

1) ievērot un godprātīgi pildīt statūtus, Sapulces un Valdes lēmumus;
2) neveikt darbības, kas būtu vērstas pret LDTA vai pret atsevišķu tās biedru;
3) neizpaust biedru komercnoslēpumus vai informāciju, kuru Valde noteikusi par LDTA svarīgu un neizpaužamu;
4) piedalīties LDTA darbībā;
5) pildīt LDTA uzticētos pienākumus;
6) pienācīgi maksāt biedra naudu.

9. LDTA biedra tiesības:

1) piedalīties LDTA darba organizēšanā un darbībā;
2) izrādīt savu iniciatīvu LDTA nosprausto mērķu sasniegšanā, tai skaitā, izsakot savus uzskatus, izvirzot savus priekšlikumus un piedaloties izvirzīto priekšlikumu apspriešanā;
3) piedalīties Izpilddirektora un Revidenta apstiprināšanā;
4) izvirzīt kandidātus Izpilddirektora un Revidenta amatam;
5) iesniegt Valdei statūtu grozījumu vai papildinājumu, kā arī Valdes lēmumu projektus;
6) saņemt informāciju par LDTA darbību;
7) lūgt un saņemt LDTA aizstāvību un atbalstu;
8) Valdes noteiktā kārtībā izmantot LDTA īpašumu;
9) brīvi izstāties no LDTA.

Lejuplādējiet iesniegumu:
IESNIEGUMS [.doc]