Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Profesionālie lietotāji var reģistrēties un nemaksāt papildus mantisko tiesību atlīdzību par tukšajām CD un DVD matricām

2005.gada 1.jūnijs

Pēc ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumu Nr. 321, kas reglamentē tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību, stāšanās spēkā, šodien pirmo reizi LDTA datu nesēju darba grupa tikās ar AKKA/LAA pārstāvi Ivaru Mačuli, lai vienotos par kopīgu izpratni MK noteikumu īstenošanā.

Tikšanās dalībnieki vienojās par maksāšanas kārtību, maksātāju reģistrācijas un atskaišu formām, maksātāju un maksājumu saņēmēju tiesībām un pienākumiem. Sarunas gaitā klātesošie nolēma, ka pēc viedokļu precizēšanas, skaidrojumi par maksājuma izdarīšanu tiks ievietoti lielāko vairumtirgotāju un AKKA-LAA mājas lapā. Jāatgādina, ka saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem Latvijā autoriem paredzētā atlīdzība par CD matricām ir 10 santīmi un tukšajām DVD matricām 20 santīmi, kas ir vislielākā Baltijas valstīs. Tomēr, atšķirībā no iepriekšējiem MK noteikumiem, noteikumos Nr. 321. ir paredzēts arī “profesionāla lietotāja” statuss, tas nosaka, ka šiem profesionālajiem lietotājiem tiek dota iespēja nemaksāt atlīdzību, reģistrējoties profesionālo lietotāju reģistrā. Profesionālie lietotāji var būt gan raidorganizācijas, kas CD matricas un citus datu nesējus izmanto profesionālā darbībā, gan komersanti, kas tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas ieved vai iegādājas no ievedēja vai izgatavotāja un izmanto darbu un blakustiesību objektu reproducēšanai komerciālos nolūkos, gan arī komersanti un valsts vai pašvaldību iestādes (aģentūras), kas tukšos materiālos nesējus un reproducēšanai izmantojamās iekārtas lieto savā darbībā, neizmantojot tos reproducēšanai personiskām vajadzībām un neatsavinot tos.

LDTA uzskata, ka arī šobrīd mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai maksājamā atlīdzība Latvijā ir nesamērīgi liela salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm, kas ir radījis aptuveni divkāršu tukšo matricu tirdzniecības kritumu Latvijā, līdz ar to nodarot valstij zaudējumus neiekasētu nodokļu veidā.Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997. gadā un ir vecākā Latvijas Informātikas uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas personas; lielākos vairumtirgotājus, sistēmu integratorus, kā arī virkni programmatūras izstrādes uzņēmumu. Viens no galvenajiem asociācijas uzdevumiem ir nodrošināt informācijas sabiedrības veidošanas procesu valstī.