Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA Seminārs- diskusija par elektroniskā paraksta un elektronisko dokumentu ieviešanu Latvijā II daļa “Elektronisko dokumentu likumprojekts”

Laiks: 2001. gada 14.februāris plkst. 10.00.
Vieta: Kongresu nams, Lielā auditorija

darba kārtība:

1. Aleksandra Kļava, LR UR likumprojekta par e-dokumentiem darba grupas vadîtâja /Koncepcijas par elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijā realizācijas priekšnosacījumi / http://www.ur.gov.lv .
2. Signe Plūmiņa, Datu Valsts inspekcijas direktore /DVI loma valsts uzraudzības realizācijā.
3. Jānis Dzelme, IBM Latvija Tirdzniecības daļas speciālists/ Digitālais paraksts – vai tas ir viegli ?
/ http://www.ibm.com
4. Jānis Bergs, SIA Fortech – /Microlink pieredze e-government projektos Igaunijā./ http://www.fortech.lv
5. Egils Ginters SIA LIS direktors /Konkrētas piezīmes par likumprojektu “Elektronisko dokumentu likums”. /http://www.lis.lv
6. Valdis Supe (Dainis Ruments), SIA Bluebridge Rīga / “Elektroniskā paraksta ieviešanas aspekti” / http://www.bluebridge.lv
7. Ivars Solovjovs, SIA Arthur Andersen / “Latvijas Elektronisko dokumentu likums ES prasību un citu valstu pieredzes gaismā” / http://www.arthurandersen.com /
8. Ainars Brūvelis, SIA Lursoft IT- /Elektronisko dokumentu ieviešana, pilotprojekta realizācija/ http://www.lursoft.lv
9. Leonīdas Paturskis, Microsoft konsultants /” Elektroniska dokumenta loma elektroniskas sabiedrības izveidošanā.” / http://www.microsoft.com/latvija /
10. Imants Mētra, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs/ “Likumprojekta analīze no datorizētās reģistrācijas aspekta.”

Semināru vada LDTA izpilddirektors Dzintars Zariņš

Elektronisko dokumentu likumprojekta analīze
no datorizētas reģistrācijas aspekta

Uzstāšanās tēzes LDTA seminārā – diskusijā par elektroniskā paraksta un elektronisko dokumentu ieviešanu Latvijā

 1. Likumprojekta veiksme – uzskatāmi un koncentrētā veidā apkopotas mūsu problēmas un neizpratne:
  • pamatjēdzienu neskaidrība (dokumenti, identifikācija, paraksts);
  • mērķu un uzdevumu nenoformulēšana;
  • privāttiesiskā skatījuma dominēšana;
  • valsts būtības neizpratne (nav pakalpojumu sniedzēja);
  • juridiskā tehnika (precīza valoda, termini, izteiksme, principi);
  • attiecību neizpratne starp likumu un MK noteikumiem;
  • vienpusīgs skatījums (vertikālā dominante).
 2. Dokumenta un paraksta jēdzienu aspekti:
  • dokuments = kas + kam +ko saka;
  • probatīvie dokumenti, oriģinālu skaits, apliecības; izraksti;
  • civiltiesiskie, krimināltiesiskie un administratīvi tiesiskie aspekti;
  • liecība jeb pierādījums (evidence);
  • personu identifikācija un paraksts;
  • personas datu aizsardzība un pseidonīmi;
  • identitātes pārdošana un zagšana.
 3. IT sasniegumu ietekme uz tiesiskuma izpratni:
  • atjaunotās pilnās kontroles iespējas;
  • privātās dzīves aizsargātība un publiskās dzīves atklātība;
  • godīga rīcība un godīgas uzvedības imitācija publiskuma aspektā.
 4. Valsts reģistri un datorizēta reģistrācija:
  • reģistra jēdziena daudznozīmība;
  • reģistru datu kvalitāte un datorizētā reģistrācija;
  • dokumentu radīšana un dokumentu radīšanas iespēju nodrošināšana;
  • valsts kā viens veselums (persona ziņu sniedz vienreiz);
  • reģistru sasaistītība un nošķirtība;
  • kas kam dod uzdevumu reģistra pilnveidošanai.